σελφ σερβις - Αλλάζουν όλα για τις πρόσφορες και τις εκπτώσεις

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νομοθεσία

Αλλάζουν όλα για τις πρόσφορες και τις εκπτώσεις

28 Μαΐου 2019 | 09:31 Γράφει ο Πλάτωνας  Τσούλος Topics: Λιανεμπόριο

Οδικό χάρτη για ελεγκτές, ελεγχόμενους και καταναλωτές, σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας του εμπορίου σε ό,τι αφορά εκπτώσεις, προσφορές και προωθητικές ενέργειες, ειδικά για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού καταρτίζει το Υπουργείο Οικονομίας, δρομολογώντας παράλληλα την κατάργηση όσων διατάξεων ρυθμίζουν σήμερα τα εν λόγω θέματα.

Σύμφωνα με πηγές του σελφ σέρβις, πρόκειται για έναν κώδικα δεοντολογίας, έναν «Πρακτικό Οδηγό» όπως τον ονομάζει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, ο οποίος θα συσσωματώσει, κωδικοποιήσει και απλοποιήσει μια σειρά υφιστάμενων διατάξεων, που κρίνονται μη εφαρμοστέες, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας που τις διέπει. Πρόθεση του υπουργείου είναι να καταργήσει τις εν λόγω διατάξεις και, παράλληλα, να τις κωδικοποιήσει, ενσωματώνοντας τις σε αυτόν τον «Πρακτικό Οδηγό», ώστε οι ελεγκτές, οι έμποροι και οι καταναλωτές να γνωρίζουν επακριβώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εαυτών και αλλήλων.

Ήδη η «πρόταση αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για την ενημέρωση του καταναλωτή κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, προσφορών και προωθητικών ενεργειών» έχει τεθεί σε γνώση των φορέων της αγοράς, από τους οποίους το Υπουργείο Οικονομίας έχει ζητήσει να διατυπώσουν τις απόψεις τους, όπως και των τυχόν ενστάσεων και των προτάσεών τους.

Τι προβλέπει η πρόταση του υπουργείου
Βάσει της εν λόγω πρότασης, το υπουργείο προτίθεται να προβεί στην κατάργηση διατάξεων που ρυθμίζουν το ζήτημα της ενημέρωσης για τις εκπτώσεις, τις πρόσφορες και τις προωθητικές ενέργειες. Πρόκειται ειδικότερα για ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 77 και 78 της υπουργικής απόφασης 2983/30-8-2017 -Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως και στο άρθρο 10 και εν μέρει στο άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, και αφορούν σε πρακτικές επικοινωνίας των μειωμένων τιμών ή στην παροχή του πρόσθετου οφέλους ή στις προσφορές ειδών και τις προωθητικές ενέργειες. Όπως επισημαίνεται εκ μέρους του υπουργείου, στο ν. 4177/2013 θα παραμείνουν οι διατάξεις που αφορούν στη χρονική διάρκεια των εκπτώσεων και προσφορών, αφού τα σχετικά ανάγονται σε κανόνες ρύθμισης των ζητημάτων εποπτείας της αγοράς, τα οποία δεν σχετίζονται με την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών.

Επίσης το υπουργείο θα προβεί στην κατάργηση του Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες ΥΑ 56885/10.11.2014 (Β’ 3107). Παράλληλα, θα προχωρήσει στη σύνταξη του «Πρακτικού Οδηγού», ο οποίος θα επεξηγεί και θα αναλύει με παραδείγματα τις διατάξεις των άρθρων 9α-9θ επ. του 2251/1994 για την ενημέρωση του καταναλωτή περί εκπτώσεων, προσφορών και προωθητικών ενεργειών. Τα παραδείγματα θα διατυπώνονται κατά το πρότυπο του Βρετανικού «Guidance for traders on pricing practices».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, ο «Πρακτικός Οδηγός» για ελεγκτές, ελεγχόμενους και καταναλωτές αναμένεται να έχει πολλά πρακτικά οφέλη, καθώς θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των συναλλασσόμενων προς αποφυγήν των άσκοπων συγκρούσεων, που συχνά καταλήγουν στα δικαστήρια. Παράγοντες του υπουργείου επισημαίνουν ότι στην πράξη όποιος εκ των ελεγχόμενων καταστρατηγεί τον προαναφερόμενο «Πρακτικό Οδηγό», θα υπόκειται στις κυρώσεις του ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, με τον οποίο θα συνδέεται ο οδηγός.

Γιατί αναδομείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
Το υπουργείο με την παρέμβασή του αυτή επιχειρεί την πλήρη αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για θέματα σχετικά τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά υπό καθεστώς έκπτωσης, προσφοράς και εν γένει προωθητικής ενέργειας. Τα στελέχη του κάνουν λόγο για επικαλύψεις, που σήμερα υπάρχουν στη νομοθεσία και ειδικότερα στο νόμο 4177/2013, ο οποίος ρυθμίζει την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, στην υπουργική απόφαση 2893/2017, που κωδικοποιεί σειρά σχετικών διατάξεων περί διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, στον Κώδικα περί προστασίας του Καταναλωτή για θέματα σχετικά με τις εκπτώσεις, τις πρόσφορες και τις πρακτικές προώθησης, όπως επίσης σε άρθρα του ν.2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, τα οποία αναφέρονται στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές κατά τα προβλεπόμενα από την κοινοτική οδηγία 2005/29/ΕΚ.

Όπως υποστηρίζουν υπουργικοί παράγοντες, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου είναι επιβεβλημένη, τόσο από οικονομική όσο και από νομική άποψη. Ειδικότερα θέτουν θέμα ασφάλειας δικαίου, καθότι, όπως επισημαίνουν, οι διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προώθηση αγαθών και υπηρεσιών υπό ειδικό καθεστώς βρίσκονται διάσπαρτες, με αποτέλεσμα να καθίσταται σχεδόν αδύνατη η εφαρμογή τους.

Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτή σημειώνεται πως οι εμπορικές πρακτικές που λογίζονται αθέμιτες, περιγράφονται επαρκώς από την Κοινοτική Οδηγία 2005/29/ΕΚ. Πρόκειται για 31 εμπορικές πρακτικές (έχουν ενσωματωθεί στο ν.2251/1994), οι οποίες συνθέτουν τη «μαύρη λίστα» πρακτικών, που πρέπει να αποφεύγουν οι έμποροι στην προώθηση και πώληση των προϊόντων τους.

Οι παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών, αναφερόμενοι στους οικονομικούς λόγους για τους οποίους αποφασίστηκε να κινηθεί η διαδικασία κατάργησης συγκεκριμένων διατάξεων περί εκπτώσεων, προσφορών και προωθητικών ενεργειών, επισημαίνουν ότι η ισχύουσα νομοθεσία περιέχει ρυθμίσεις που σε μεγάλο βαθμό είναι αδικαιολόγητα λεπτομερείς, περίπλοκες, παρωχημένες και πολλές φορές αντιφατικές. Ο «Πρακτικός Οδηγός», τονίζουν, θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρήσεων, αφαιρώντας μη απαραίτητα κανονιστικά βάρη, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, οι οποίοι θα είναι σαφώς καλύτερα ενημερωμένοι πριν συναλλαχθούν με τους εμπόρους.

Στην πρόταση που απέστειλε προς τους φορείς της αγοράς το υπουργείο υπογραμμίζεται ότι «η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από μια θεμελιώδη αντίφαση: Οι ρυθμίσεις για την επικοινωνία των εκπτώσεων, προσφορών και ρυθμιστικών ενεργειών είναι υπερβολικά λεπτομερείς, στερώντας πολλές φορές την ευελιξία από τους προμηθευτές. Από την άλλη πλευρά, επιβαρύνει με περιττές πληροφορίες τους καταναλωτές, οι οποίοι αδυνατούν πολλές φορές να διακρίνουν με σαφήνεια το όφελος που μπορούν να αποκομίσουν. Τέλος, υπάρχει και μια ασάφεια σχετικά με τη διάκριση μεταξύ δεοντολογικών κανόνων και κανόνων υποχρεωτικής εφαρμογής».

Θα κριθεί στην πράξη
Υψηλόβαθμο στέλεχος της αγοράς σχολιάζει ότι «το στοίχημα του υπουργείου θα κριθεί στην πράξη, καθότι η κατάργηση ενός σημαντικού αριθμού διατάξεων και η κωδικοποίησή τους σε έναν «Πρακτικό Οδηγό» αποτελεί γενναίο εγχείρημα, μια πρωτοβουλία η οποία σε νομικό επίπεδο φαίνεται να μην έχει προηγούμενο στη χώρα. Όλα θα κριθούν από τον τρόπο εφαρμογής του «Πρακτικού Οδηγού». Από το πόσο «πειθαρχημένοι» θα φανούν οι έμποροι σε ένα κατά τα άλλα πιο «χαλαρό» καθεστώς εποπτείας, όπως και από το πόσο αυστηροί θα είναι οι ελεγκτές στο έργο τους, δεδομένου ότι σήμερα, θα έλεγε κανείς, είναι κυριολεκτικά άφαντοι, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο δράσης στους επιτήδειους της λιανικής»…

σελφ σερβις (T. 494)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σήμερα

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Αγορά

Τεχνολογία

Τρόφιμα/Ποτά

Ενέργεια/Περιβάλλον

Μεταφορές/Logistics

Εκπαίδευση

Υγεία/Ομορφιά

Ευρωπαϊκή Ένωση

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778

ATCOM PRODUCTION